به پناهجویان ایرانی کمک کنید
آقایان و خانمان محترم،

همانطور که از وضع اضطراری حقوق بشر در ایران، مطلع هستید. انسانهای آزادیخواهی که از نظام حاکم در ایران انتقاد میکنند، دستگیر، شکنجه و تجاوز شده و حتی به مرگ محکوم میشوند.

رژیم ایران تمامی قراردادهای امضا شده سازمان ملل متحد برای حفظ حقوق بشر را زیر پا میگذارد.

ما بعنوان سازمان حامی حقوق بشر از دولت پادشاهی سوئد درخواست میکنیم که فورا قانونی را صادر کرده، که طبق آن از بازگرداندن پناهجویان ایرانی به کشور ایران خودداری شود.

ما بدینوسیله تقاضا میکنیم که به مراحل پناهندگی برای پناهجویان ایرانی رسیدگی کرده و به آنها در کشور خود پناه دهید.

بازگرداندن پناهجویان ایرانی به ایران خطر تجاوز، زندان، شکنجه و اعدام را بدنبال خواهد داشت.

گزارشهای سازمان ملل و بسیاری از سازمانهای حامی حقوق بشر این وضع تاسف بار حقوق بشر در ایران را تائید میکنند.

از شما محترمانه درخواست میکنیم که در تصمیمات خود در امور پناهندگی پناهجویان ایرانی، این وضع موجود حقوق بشر در ایران را در نظر گرفته و از بازگرداندن آنها به ایران خودداری فرمائید.

انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک ـ کد
برلین

امضاء کنید