به استقبال ۱۶ آذر میرویم

زوال عشق ندانیم٬ ما که در ره دوست / اسیر و مومن و همراه و خاکسار شدیم

میان خلوت محزون کوی دانشگاه
به اتهام سکوت
ستاره دار شدیم

به راز و ناز دو چشمان یار بی همتا
دمی نظر کردیم
در آستان دلش٬ سبز و بیشمار شدیم

تو در خیال خوشت زین مسلسل سنگی
برای واژهی ایثار وعشق٬ جامهی تهدید و ترس میبافی

به چوب دار٬ با غرور غنچه میجنگی
ستاره میکشی و ما ترانه میخوانیم

شکنجه میکنی و ما به یاد چشم ندا
همیشه یار دبستان عشق میمانیم

ببین به کوری چشمان تنگ و بیرحمت
درین خزان رهایی٬ درین حکومت ظلم
دوباره میعادیاست
میان ملت و سربازهای دانشگاه

شمیم آزادی
دوباره پا گرفته در هوای دانشگاه

ضمیر واژهی سبزم٬ گلی ز ملت بود
به روز دانشجو
برای دانشگاه

اگر محبت و ایثار و عاشقی جرم است
ستارهدار شدن٬ افتخار دانشجوست

هزار حرف سزاوار بتپرستان بود
ولی چه باید گفت
که در طریقت دوست

به خط عشق در برگههای این ایام
نوشته شد:

ادب مرد به ز دولت اوست

<رضا راد>