ما امروز به خیابان آمده ایم

ما امروز در سراسر جهان به خیابان آمده ایم تا همصدا با دانشجویان ایران ۱٦ آذر را گرامی بداریم.

امسال روز دانشجو چون ۳٠ سال گذشته همچنان با شکنجه و کشتار آزادی خواهان همراه است. طی چند هفته ی گذشته صدها تن از دانشجویان و دگراندیشان معترض و مبارز دستگیر و زندانی شده اند.

ما امروز به خیابان آمده ایم تا از تکه های وجودمان، از مردم بپا خاسته ی میهنمان که علیرغم فشارها و تهدیدها مقاومت می کنند و آزادی را در خیابان های خونین فریاد می کشند، دفاع کنیم.
فریاد ما که امروز از سراسر جهان به گوش می رسد، پژواک فریاد دانشجویان ایران است که در تمامی سال ها در صف اول و در کنار مردم مقاومت کرده اند، می رزمند و از پای نمی نشینند.

مبارک باد این روز!
به امید آنکه ۱٦ آذر را در ایرانی آزاد و دمکراتیک جشن بگیریم و هلهله های شادی مان در سراسر جهان طنین افکند.

ما خواهان:
- آزادی دانشجویان دستگیر شده؛
- پایان دادن به تهدید، تعقیب و پیگرد دانشجویان ؛
- ممنوعیت حضور نیروهای انتظامی، پلیس، بسیجی و لباس شخصی ها در حریم دانشگاه ها؛
- به رسمیت شناختن تشکل های مستقل دانشجویی؛
- امکان تحصیل و پذیرش دانشجویی دادن به دانشجویان گریخته از ایران و
- محاکمه آمران و عاملان شکنجه، قتل و کشتار دانشجویان و دگراندیشان هستیم.

ایرانیان سکولار طرفدار آزادی و دمکراسی - برلن
Säkulare IranerInnen für Freiheit und Demokratie (SIFD)
۱٦ آذر ١۳٨٨ (۷ دسامبر ٢٠٠٩)

آدرس های تماس:
sifd09berlin@gmx.de
sifd09berlin@googlemail.com
ما امروز به خیابان آمده‌ایم